Logo Advocatenkantoor Oor

Advocatenkantoor Oor

Loopuytpark 35
1787 AD, Julianadorp (Den Helder)
Tel.:  0223-692981
Fax.: 0223-692984

Contactformulier   u kunt zelf een bericht doorgeven
Google maps   zo naar het kantoor met mobiele telefoon!


Office 1

Het politie onderzoek. Het politie onderzoek kan op verschillende manieren vorm gegeven worden. Het verhoren van getuigen of verdachten, bekijken van camerabeelden, onderzoek van openbare sociale media, telefoontaps of (digitaal) onderzoek in de telefoon, maar ook forensisch sporenonderzoek is mogelijk. Het zijn voorbeelden van onderzoeksmethoden waarmee verdachten geconfronteerd zouden kunnen worden. De manier waarop gewerkt wordt is afhankelijk van de aard van het delict of aanwijzingen die er zijn in zaken. De politie zal het dossier ter beoordeling doorsturen naar de officier van justitie, die beslist of een verdachte wel of niet vervolgd zal worden en zo ja, hoe.Gedurende het onderzoek kan een verdachte rechtmatig van zijn of haar vrijheid beroofd worden. De regels die gelden voor het voorarrest worden zorgvuldig bewaakt door mr. Oor. Als dit enige kans van slagen heeft, wordt een schorsingsverzoek ingediend of een verzoek tot opheffing voorlopige hechtenis bij de bevoegde instantie. Voor de verdachte is het belangrijk om het beginsel te kennen: "dat een verdachte niet verplicht is om medewerking te verlenen aan zijn eigen veroordeling". Het vormt namelijk de basis van het zwaar bevochten en wel bekende "zwijgrecht".

Vooropgesteld wordt "het beginsel dat een verdachte niet verplicht is om medewerking te verlenen aan zijn eigen veroordeling." Dat is een belangrijke zin om te onthouden. Dit verschaft een verdachte namelijk het recht om te zwijgen, of "nee" te kunnen zeggen tegen een verzoek van politie om bijvoorbeeld DNA af te nemen, een huiszoeking te gaan doen etc. etc. Als de verdachte geen toestemming geeft, gaat de DNA afname of huiszoeking in beginsel niet door! Tenzij, de officier van justitie of in sommige gevallen een (onafhankelijke) rechter commissaris daartoe een bevel of machtiging afgeeft. De politie zal dan als het ware een verzoek tot vervangende toestemming gaan indienen bij een hogere instantie. Dan is het de vraag of die hogere instantie er net zo over denkt als de politieman. Er zal een afweging gemaakt moeten worden of het onderzoeksbelang de inbreuk in de persoonlijke levenssfeer van de verdachte kan rechtvaardigen. Die afweging kan van geval tot geval anders uitvallen en het zou zo kunnen zijn dat de toestemming of machtiging niet gegeven wordt. De politie zou u willen laten geloven dat alles kan en een kwestie van tijd is, maar soms is het gewoon anders en gaat 'het feest' niet door. Afname van bloed of speeksel voor alcoholonderzoek (verkeersdelicten) is wel verplicht, want een weigering van medewerking voor dat onderzoek is apart strafbaar gesteld. Een verdachte doet er goed aan om een eigen afweging te maken als medewerking gevraagd wordt bij onderzoekshandelingen. Laatste punt van aandacht is 'het afstand doen'. Bij inbeslag genomen goederen wordt altijd gevraagd aan de verdachte of hij 'afstand doet' soms met de mededeling dat de goederen toch niet meer terug komen. De regeling werkt zo: Politie mag altijd goederen in beslag nemen voor onderzoek. En de verdachte mag altijd teruggave vragen of vorderen van de inbeslaggenomen goederen. De officier van justitie beslist over teruggave of niet en kan zelfs goederen laten vernietigen. Als de verdachte 'afstand had gedaan' heeft hij geen recht meer om teruggave van de goederen te vorderen. In dat geval kunnen de goederen dus nooit meer terug gegeven worden. Maak daarom een wel overwogen keuze als de vraag gesteld wordt. Bij gestolen goederen kan afstand voor de hand liggen. Maar, bij eigendommen weer niet.

Vervolging kan op verschillende manieren geschieden. Ten eerste kan een strafbeschikking worden uitgevaardigd. Het klinkt als een uitspraak en dat is het op een bepaalde manier ook. De officier van jusitie legt in die gevallen zelf een straf op (al dan niet met instemming van de verdachte). Deze straf weegt net zo zwaar als een veroodeling door een rechter, bij de beoordeling van het strafblad voor de vraag of sprake is van recidive dan wel ter bepaling van een redelijke strafmaat. Het rechtsmiddel dat tegen een strafbeschikking aangewend kan worden is 'verzet instellen'. In deze fase wordt door de politie in de regel geen dossier vertrekt. Nadat verzet ingesteld is, zal er wel een dossier verstrekt moeten worden als de zaak zo nodig berecht zal worden door een onafhankelijke rechter. Let op: de termijn voor het instellen van verzet is 2 weken, enige haast is daarom dan wel geboden.

Ten tweede kan vervolging geschieden met behulp van een uitnodiging voor een OM-zitting. Tijdens deze bespreking met een bevoegde persoon van het Openbaar Ministerie (meestal in een spreekkamer op de rechtbank) wordt de zaak besproken en een strafvoorstel voor afdoening gedaan. De verdachte heeft de vrijheid om het voorstel af te wijzen of te accepteren. Bij acceptatie wordt een strafbeschikking uitgevaardigd. Als de verdachte het voorstel afwijst, niet. Dan zal de officier van justitie zich opnieuw moeten gaan beraden wat hij/zij met de zaak wil doen. Als hij/zij de vervolging wil doorzetten kan de verdachte gedagvaard worden.

De derde vervolgingmethode is dagvaarden, waarbij de zaak voor berechting aan de bevoegde rechter wordt voorgelegd (kinderrechter, politierechter of meervoudige kamer van de rechtbank). Vooruitlopend op de zitting wordt het dossier verstrekt aan de advocaat, die de verdachte goed kan voorbereiden op de zitting. Niet alleen met juridisch advies, maar ook advisering over een passende proceshouding of specifieker strategisch overleg.

Mevrouw Oor heeft ervaring op alle verschillende niveau's in het strafrecht en kan verdachten soepel door een strafrechtelijke procedure loodsen. Alle zaken worden zorgvuldig behandeld en in samenspraak met de client...

Office 2